ตัวอย่างหนังสือ
 
ชื่อหนังสือ : อานุภาพ บทสวดพระปริตร (TD-958)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส
958
ขนาด
14.3x21 ซม.
กระดาษ
ปอนด์
หมึกพิมพ์
น้ำเงิน
จำนวนหน้า
96 หน้า
ความหนากระดาษ
60 แกรม
การเข้าเล่ม
เย็บกลาง
ปกเปล่า เล่มละ
16.00 บาท
(ตั้งแต่ 1 เล่ม ขึ้นไป)
พิมพ์รายชื่อ :
100 เล่ม ขึ้นไป
19.00 บาท
200 เล่ม ขึ้นไป
18.00 บาท
300 เล่ม ขึ้นไป
17.00 บาท
1,000 เล่ม ขึ้นไป
16.00 บาท
2,000 เล่ม ขึ้นไป
15.00 บาท
3,000 เล่ม ขึ้นไป
14.00 บาท
4,000 เล่ม ขึ้นไป
13.00 บาท
5,000 เล่ม ขึ้นไป
12.00 บาท
 
การสวดมนต์
ทำวัตร
ทำวัตรเช้า(แปล)
๑.คำบูชาพระรัตนตรัย
๒.คำกราบพระรัตนตรัย
๓.ปุพพะภาคะนะมะการ
๔.พุทธาภิถุติ
๕.ธัมาภิถุติ
๖.สังฆาภิถุติ
๗.ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
๘.สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
๙.ปัตติทานะคาถา
ทำวัตรเย็นแปล
๑.คำบูชาพระรัตนตรัย
๒.คำกราบพระรัตนตรัย
๓.ปุพพะภาคะนะมะการ
๔.พุทธานุสสะติ
๕.พุทธาภิคีติ
๖.ธัมมานุสสะติ
๗.ธัมมาภิคีติ
๘.สังฆานุสสะติ
๙.สังฆาภิคีติ
๑๐.อุททิสสะนาธิฎฐานะคาถา
อานุภาพบทสวดพระปริตร
บทสวด ๗ ตำนาน
๑.มงคลปริตร(มงคลสูตร)
๒.รัตนปริตร(รตนสูตร)
๓.เมตตาปริตร(กรณียเมตตสูตร
 
๔.ขันธปริตร
๕.โมรปริตร
๖.ธชัคคปริตร(ธชัคคสูตร)
๗.อาฏานาฏิยปริตร
บทสวด ๑๒ ตำนาน
๘.วัฏฏกปริตร
๙.อังคุลิมาลปริตร
๑๐.โพชฌังคปริตร
๑๑.อภยปริตร
๑๒.ชยปริตร
เทวตาอุยโยชนคาถา
มงคลจักรวาลใหญ่
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทสวดมนต์
วิธีสวด
บูชาพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ(อิติปิโสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา(พาหุงฯ)
ชัยปริตร(มหากาฯ)
อิติปิโส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
พระคาถาชินบัญชร
 
 
 
หนังสือแนะนำ

  • บทสวดมนต์ (TD_922)

  • ยิ่งให้ยิ่งได้ (TD_955)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0002)

  • ปกเปลี่ยน_SIZE 14.3X21 (COVER_0001)